Kaple Panny Marie

Děkanát: Prostějov
Farnost: Nezamyslice Místo: Nezamyslice

DĚTI RODIČE PŘÍBĚH SOUTĚŽ FOTO

Poutní kaple Panny Marie Pomož mezi Těšicemi a Nezamyslicemi patří mezi řadu malých poutních míst, nacházejících se na našem území. Najdeme ji v nevelkém hájku nedaleko staré silnice spojující Kroměříž s Vyškovem.
Místo, kde se kaple nachází, bylo nazýváno „na malý pastvě“ nebo „na trávníku“. V místech, kde dnes najdeme hájek a pole se totiž nacházela rozlehlá louka, kde byla pásávána stáda zdejšího dobytka. Právě zde vyvěral pramen, který záhy mezi pastýři a zdejšími obyvateli vešel ve známost díky svým léčivým účinkům. Právě díky těmto účinkům se ze studánky záhy stalo poutní místo. Nad ním byla postavena dřevěná kaplička, a to mlynářskou rodinou Vitásků, kteří působili na mlýně Nezamyslice č. p. 50, nacházejícím se na toku říčky Hané severozápadně od vsi. Kaple zde prokazatelně stála již v první polovině 19. století.
Protože dřevěná kaplička za dobu své existence značně sešla, bylo na konci 19. století rozhodnuto o stavbě nového, kamenného svatostánku. Ve farní kronice se o této stavbě dochovala následující zmínka: Dne 8. září 1902 odevzdána ctitelům Mariánským nová kaple Panny Marie na takzvaném (bývalém) Trávníku u Nezamyslic. Postavena jest na místě dřívější malé kapličky, která tam snad před sto nebo více lety stála. Ještě dříve na tom místě buď soška, nebo obraz Panny Marie býval. Příčinou stavby nové kaple byla sešlost staré kapličky, dílem, a to hlavně, úcta nejen zdejších farníků, ale i širokého okolí k místu tomu. A poněvadž stará kaplička byla malou a již chatrnou, pojali někteří občané myšlenku, na místě starém úplně novou a větší kapli postaviti. Obzvláště myšlenky té se ujal tesařský mistr Josef Leichert, který pro kapli plán zhotovil, sbírky podnikal a práce svého řemesla bez vlastního zisku při stavbě kaple vykonával.