Kaple Narození sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

 

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Odchod do samoty se pro poustevníka stává krokem do nejistoty, která se však mění v jistotu Boží péče o ty, kteří „hledají nejprve Boží království a jeho spravedlnost“ s důvěrou, že „vše ostatní jim bude přidáno“ (srov. Mt 6,33). Poustevník je povolán k namáhavému duchovnímu boji, jehož odměnou je ustavičná Boží přítomnost, podobně jako byl na poušti přítomen oblak či ohnivý sloup. Jeho úkolem je zástupnictví – ustavičná modlitba za svět, za Církev bojující, jak to činil i Mojžíš (srov. Ex 17,1-16).


 

ZAJÍMAVOSTI

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel. Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem, pokřtil jej, a pak byl záhy popraven králem Herodem.
Podle mnohých tradic však byla role Jana Křtitele mnohem důležitější. Byl dlouholetým ochráncem a učitelem Ježíše a měl mnoho dalších učedníků včetně několika apoštolů. Jan položil základy učení moudrosti a lásky, oživil tradici křtu a odkázal nám skrze Ježíše modlitbu Otčenáš.
Jan Křtitel byl v úvodu Janova evangelia označen za toho, kdo nese svědectví o světle. V evangeliu je uvedeno, že Jan byl poslán od Boha jako člověk. Mnohé tradice považovaly Jana za nebeskou bytost, která na sebe pouze vzala lidskou podobu. Podle Lukášova evangelia se Jan narodil staršímu knězi Zachariášovi a jeho ženě Alžbětě. Narození zvěstoval archanděl Gabriel. Příběh se v mnohém podobá narození Ježíše.
Ježíš se ptá zástupu: „Na co jste vyšli se na poušť podívat?“ Na svou rétorickou otázku odpovídá, že na „… víc než proroka“ a pokračuje „… mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan“. Ježíš prohlašuje Jana za většího, než je kdokoliv narozený z ženy.