Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele

DĚTI RODIČE

POUSTEVNÍCI

FOTO SOUTĚŽ

Ahoj děti!

Je dobře, že jste tady.

Podívejte se na odkaz pod tlačítkem.

 

Tip na zábavu

 


 

POUŠTNÍ OTCOVÉ NÁS PROVÁZEJÍ

Práce pouštních otců

P. Václav Fojtík

Stavět dům na skále, jak o tom Pán Ježíš vypráví v evangeliu, může poukázat také na zásadu, opírat svou práci o modlitbu. Nelze žít bez modlitby. Nelze žít také bez práce. Jedno i druhé je potřebné. V době pouštních otců byli lidé, kteří odmítali pracovat. Říkalo se jim euchyté, modliči. Ti připomínali slova apoštola Pavla: Bez přestání se modlete! Poukazovali na příklad dvou sester Lazarových, Marty a Marie, které obě sloužily Pánu Ježíši, jedna prací, druhá nasloucháním, a právě ta druhá, která Ježíšovi naslouchala, byla Pánem pochválena. V této pochvale se pak viděla přednost modlitby před prací.
Jak k práci přistupovali pouštní otcové? Obecně můžeme říci, že se mnoho modlili a zároveň mnoho pracovali. Práci se snažili spojovat s modlitbou, např. tím, že při ní recitovali žalmy, které uměli nazpaměť. Při práci nešlo u nich na prvním místě o výkon, ale o způsob pokání a prožívání onoho biblického slova: V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. O nějakém Štěpánovi se vypráví, že ten pracoval dokonce i tehdy, když mu operovali tělo. Abba Pavel každý rok spálil to, co vytvořil, aby musel další rok zase pracovat se stejnou horlivostí. Appolonius obcházel každý den množství pousteven a zjišťoval, zda některý z 5000 mnichů není nemocen a nepotřebuje pomoci.
Jeden bratr přišel za abba Silvánem a viděl u něj bratry, jak pracují. Řekl jim: „Neusilujte o pokrm, který pomíjí. Marie si zvolila nejlepší úděl.“ Abba Silván mu nechal připravit celu, aby se mohl modlit. Když se blížila hodina k obědu a nikdo toho bratra stále nevolal, sám vstal a šel za abba Silvánem. Zeptal se ho: „Bratři dnes nejedli?“ Silván mu odpověděl: „Ale ano, jedli.“ „A proč jste mě nezavolali,“ zeptal se ten bratr. Abba Silván mu řekl: „Ty jsi člověk duchovní, ty přece tenhle pokrm nepotřebuješ. My však jsme tělesní, proto jíst musíme. Ty sis vybral ten nejlepší úděl, když se celý den chceš jen modlit a nejíst tělesný pokrm.“ Když to bratr uslyšel, poklonil se abba Silvánovi a řekl mu: „Odpusť mi.“


 

VLČÍ DOUPĚ – Bez něj ne