Kaple sv. Jana Křtitele

Děkanát: Uherské Hradiště
Farnost: Huštěnovice Místo: Kudlovice

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Prvním známým poustevníkem byl sv. Pavel Thébský, jehož životní osudy i setkání s „otcem mnišství“ zachytil sv. Jeroným. Jeho následovníkem a velkým obdivovatelem byl snad nejznámější z poustevníků, sv. Antonín Veliký, považovaný spolu se svým předchůdcem za vlastního zakladatele tohoto způsobu zasvěceného života, a to i přesto, že Antonín sám byl žákem jiných asketů. Povzbuzeni Antonínovým příkladem chtěli mnozí žít podobně jako on; a tak se postupně začíná zalidňovat askety nitrijská, kelijská a skytská poušť v Egyptě, k nimž se připojují další místa v Palestině, Sýrii ad. Konečným cílem všech je království Boží, nutným prostředkem k němu čistota srdce.

 


ZAJÍMAVOSTI

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel. Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem, pokřtil jej, a pak byl záhy popraven králem Herodem.
Podle mnohých tradic však byla role Jana Křtitele mnohem důležitější. Byl dlouholetým ochráncem a učitelem Ježíše a měl mnoho dalších učedníků včetně několika apoštolů. Jan položil základy učení moudrosti a lásky, oživil tradici křtu a odkázal nám skrze Ježíše modlitbu Otčenáš.
Jan Křtitel byl v úvodu Janova evangelia označen za toho, kdo nese svědectví o světle. V evangeliu je uvedeno, že Jan byl poslán od Boha jako člověk. Mnohé tradice považovaly Jana za nebeskou bytost, která na sebe pouze vzala lidskou podobu. Podle Lukášova evangelia se Jan narodil staršímu knězi Zachariášovi a jeho ženě Alžbětě. Narození zvěstoval archanděl Gabriel. Příběh se v mnohém podobá narození Ježíše.
Ježíš se ptá zástupu: „Na co jste vyšli se na poušť podívat?“ Na svou rétorickou otázku odpovídá, že na „… víc než proroka“ a pokračuje „… mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan“. Ježíš prohlašuje Jana za většího, než je kdokoliv narozený z ženy.