Kostel sv. Jana Křtitele

Děkanát: Vsetín
Farnost: Nový Hrozenkov Místo: Nový Hrozenkov

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Jako vzor pro poustevníky lze chápat několik biblických postav, z nichž se jedná zejména o Abraháma s jeho postojem víry, v němž opouští své relativní jistoty a ve vysokém věku se na Boží pokyn vydává na nejisté putování s důvěrou v zaslíbení, jež mu bylo učiněno. Kromě „praotce víry“ je to také Jákob, jenž má v noční samotě sen-vidění žebříku do nebe, ale také prožívá zápas s Bohem, dovršený Jeho požehnáním, nebo Mojžíš, který vede lid po poušti a zároveň rozmlouvá s Bohem „tváří v tvář, jako přítel s přítelem“. Za hlavní vzory však nutno považovat Eliáše – zejména jeho pobyt na Chorébu (1Král 19) a Jana Křtitele, jehož úlohou je být „hlasem volajícího na poušti“ (Iz 40,2). Kromě nich je za první ženu-poustevnici považována novozákonní Marie Magdaléna.

 


ZAJÍMAVOSTI

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel. Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem, pokřtil jej, a pak byl záhy popraven králem Herodem.
Podle mnohých tradic však byla role Jana Křtitele mnohem důležitější. Byl dlouholetým ochráncem a učitelem Ježíše a měl mnoho dalších učedníků včetně několika apoštolů. Jan položil základy učení moudrosti a lásky, oživil tradici křtu a odkázal nám skrze Ježíše modlitbu Otčenáš.
Jan Křtitel byl v úvodu Janova evangelia označen za toho, kdo nese svědectví o světle. V evangeliu je uvedeno, že Jan byl poslán od Boha jako člověk. Mnohé tradice považovaly Jana za nebeskou bytost, která na sebe pouze vzala lidskou podobu. Podle Lukášova evangelia se Jan narodil staršímu knězi Zachariášovi a jeho ženě Alžbětě. Narození zvěstoval archanděl Gabriel. Příběh se v mnohém podobá narození Ježíše.
Ježíš se ptá zástupu: „Na co jste vyšli se na poušť podívat?“ Na svou rétorickou otázku odpovídá, že na „… víc než proroka“ a pokračuje „… mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan“. Ježíš prohlašuje Jana za většího, než je kdokoliv narozený z ženy.