Kostel sv. Jana Křtitele

Děkanát: Konice
Farnost: Čechy pod Kosířem Místo: Čechy pod Kosířem

DĚTI RODIČE POUSTEVNICTVÍ SOUTĚŽ FOTO

O POUSTEVNICTVÍ

P. Miroslav Jáně

Po rozvoji poustevnictví v období středověku nastal jeho útlum a posléze úplný zánik v zemích, kde zvítězila reformace. Po Tridentském koncilu však nastává nový rozkvět; poustevníci žijí podle norem diecézního práva, biskupové si vyhrazují právo přijímat je a oblékat do hábitu a jmenovat kněze, kteří by nad nimi měli dohled. Po celé katolické Evropě vznikají četné diecézní poustevnické kongregace. Tento vývoj je však vážně narušen dvěma velkými duchovními pohromami, spojenými s nástupem osvícenství: francouzskou revolucí (s jejími tragickými důsledky pro křesťany) a s josefinskými (proti-)církevními reformami.

 


ZAJÍMAVOSTI

Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel. Jan je mnohdy považován za pouhého poustevníka či proroka, který se setkal u řeky Jordán s Ježíšem, pokřtil jej, a pak byl záhy popraven králem Herodem.
Podle mnohých tradic však byla role Jana Křtitele mnohem důležitější. Byl dlouholetým ochráncem a učitelem Ježíše a měl mnoho dalších učedníků včetně několika apoštolů. Jan položil základy učení moudrosti a lásky, oživil tradici křtu a odkázal nám skrze Ježíše modlitbu Otčenáš.
Jan Křtitel byl v úvodu Janova evangelia označen za toho, kdo nese svědectví o světle. V evangeliu je uvedeno, že Jan byl poslán od Boha jako člověk. Mnohé tradice považovaly Jana za nebeskou bytost, která na sebe pouze vzala lidskou podobu. Podle Lukášova evangelia se Jan narodil staršímu knězi Zachariášovi a jeho ženě Alžbětě. Narození zvěstoval archanděl Gabriel. Příběh se v mnohém podobá narození Ježíše.
Ježíš se ptá zástupu: „Na co jste vyšli se na poušť podívat?“ Na svou rétorickou otázku odpovídá, že na „… víc než proroka“ a pokračuje „… mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan“. Ježíš prohlašuje Jana za většího, než je kdokoliv narozený z ženy.